Kunder av Orgbrain kan nå få klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen levert av KAPO.

Klimaregnskapene tar for seg alle obligtaoriske utslipp, samt deler av utslippene i verdikjeden som er frivillig å rapportere på.

Alle kunder av Orgbrain får 25% rabatt på klimaregnskapet.

ET KLIMAREGNSKAP HJELPER DEG Å:

01.01.24 ble det innført en endring i anskaffelsesloven i Norge. Denne endringen sier at klima- og miljøhensyn SKAL vektlegges med minimum 30% i offentlige anskaffelser.

Dette er en betydelig endring for de mange virksomhetene som jobber med offentlige anbud, et marked med en samlet verdi på ca. 740 milliarder kroner i året.

EU-kommisjonen har nå vedtatt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Device), som krever at bedrifter har et klimaregnskap og planer om utslippskutt.

Innføringen i EU skjer gradvis, og starter i 2024 med større foretak. Mindre foretak vil treffes indirekte av reguleringen dersom de har disse store foretakene i sin verdikjede.

KAPO lager klimaregnskap basert på GHG-protokollen. GHG-protokollen, eller Greenhouse Gas Protocol, er en internasjonal standard for måling og rapportering av klimagassutslipp.

Protokollen gir rammene for hvordan bedrifter og organisasjoner kan utvikle sine klimaregnskap, og den er et viktig verktøy for å sikre at utslippsrapportering er konsistent og pålitelig.

Klimaregnskap

24.990 kr 18.740 kr

- 25% Rabatt for kunder av Orgbrain.

- Aktivitetsbasert klimaregnskap.

- Fullstendig beregning av Scope 1 og 2.

- Delvis beregning av Scope 3.

- Mulighet for tilpasning og utvidelse.

FORDELER:

Oversikt over utslipp

Slik at dere vet hvilke utslippskilder dere har, og hvor stor del av utslippene som kommer fra de ulike kildene.

Innsikt til utslippskutt

Innsikt i utslippenen gjør det mulig å identifisere hvor man burde starte å kutte, og hvordan man kan kutte utslipp mest mulig effektivt.

Forbedredt på fremtiden

Det stilles stadig flere og strengere krav til klima- og bærekraft i virksomheter. Klimaregnskap er som regel det første kravet man møter, og det naturlige stedet å starte klimaarbeidet.

Se utvikling over tid

KAPOs aktivitetsbaserte klimaregnskap viser tydelig utvikling over tid for ulike utslippskilder. Utviklingen viser faktiske endringer i utslipp, ikke i pengebruk!

Konkurransefortrinn

Både i offentlige og private anbudskonkurranser stilles krav til klima- og miljø. Klimaregnskapet kan være essensielt for å vinne slike prosesser, og skille seg ut fra mengden.

Attraktivitet som arbeidsgiver

Også ansatte stiller krav til bærekraft. Spesielt viktig kan dette være i ansettelsesprosesser, da stadig flere arbeidstakere ser på bærekraft som viktig for sitt valg av arbeidsplass.