GHG rapportering

GHG rapportering I dagens verden, hvor bekymringen for klimaendringer vokser, blir måling og rapportering av klimasgassutslipp stadig viktigere. GHG rapportering (Greenhouse Gas Reporting) har blitt et essensielt verktøy for organisasjoner for å forstå deres klimapåvirkning og ta nødvendige tiltak for å redusere den. GHG rapportering innebærer systematisk innsamling, analyse og rapportering av informasjon om organisasjoners...

Klimakreditter fra skogplanting

Klimakreditter fra skogplanting Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dagens samfunn. For å takle dette globale problemet er det avgjørende at vi tar i bruk effektive tiltak for å redusere karbonutslippene og fange karbon fra atmosfæren. Én slik løsning er klimakompensering gjennom klimakreditter av høy kvalitet. Spesielt innenfor skogplanting kan...

Det frivillige karbonmarkedet er nødvendig

Det frivillige karbonmarkedet er nødvendig for å nå netto-null. I denne artikkelen tar Maria Nazarova-Doyle fra Scottish Widows for seg flere av argumentene som ofte dukker opp mot klimakompensering. «Kompensering av utslipp utgjør en del av enhver fornuftig netto-null strategi.» hevder Nazarova-Doyle. Videre skriver hun at uten kompensering er det ikke mulig å oppnå netto nullutslipp. Det...

Hvis ikke norge, hvem?

Hvis ikke Norge, hvem? Dette er tittelen på rapporten om klimafinansiering som ble sluppet av klimafinansieringsutvalget denne uken. Rapporten tar for seg hvor mye penger fremvoksende økonomier og utviklingsland trenger hvert år til utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Fattige land rammes hardest av klimaendringene, samtidig som de har minst ansvar for problemene. Rapporten viser til at tiltak...

Vi gjør for lite

Vi gjør for lite, for sakte! "Vi gjør for lite, for sakte" skriver FNs klimapanel i en fersk rapport. I følge IPCC kan vi passere 1,5 graders oppvarming allerede mellom 2030 og 2035. Det kreves umiddelbare og omfattende utslippskutt for å stoppe den globale oppvarmingen. Utslippene av klimagasser må halveres innen syv år for å...

Verdens skogdag

21. Mars er verdens skogdag Verdens skogdag (FNs internasjonale skogdag) har blitt markert over hele verden siden 2013 for å øke oppmerksomheten rundt den avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden. Siden år 2000 har det blitt avskoget rundt 4 millioner kvadratkilometer med skog. Hvert år forsvinner skog tilsvarende et område på størrelse...

Klimakreditter er et verdifullt verktøy i klimakampen

9 av 10 selskaper mener klimakreditter er et verdifullt verktøy i klimakampen. En rapport fra Conservation International og We Mean Business Coalition sluppet tidligere denne måneden har undersøkt holdningene til klimaarbeid og klimakreditter hos 500 selskaper i USA og Europa. Nesten alle selskapene (92%) forteller at de ser på det å redusere sine egne utslipp...

Klimakreditter som ikke fungerer?

Klimakreditter som ikke fungerer? Avisen The Guardian publiserte i forrige uke en artikkel om klimakompensering. Artikkelen kritiserer en spesifikk type klimakreditter. Kredittene som kritiseres er av typen «deforestation» (unngå avskoging). Dette er en type klimakreditter som har som formål å unngå avskoging ved å beskytte eksisterende skog. Problemet med denne typen kreditter er at for...

energi

Hvilke klimatiltak kan bedrifter gjøre?

Hvilke klimatiltak kan bedrifter gjøre? Det kommer stadig flere krav og forventninger om at bedrifter skal bli mer klimavennlige. Kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter forventer at bedriftene gjør sin del av jobben for å bremse klimaendringene ved å gjøre tiltak i egen drift. Mange bedrifter vet ikke hvor de skal starte, eller hvordan de...

Hva er GHG-protokollen?

Hva er GHG-protokollen? GHG-protokollen, eller Greenhouse Gas Protocol, er en internasjonal standard for måling og rapportering av klimagassutslipp. Protokollen gir rammene for hvordan bedrifter og organisasjoner kan utvikle sine klimaregnskap, og den er et viktig verktøy for å sikre at utslippsrapportering er konsistent og pålitelig. GHG-protokollen deler klimagassutslipp inn i 3 deler, kalt «scopes»: Scope...