Hva er GHG-protokollen?

GHG-protokollen, eller Greenhouse Gas Protocol, er en internasjonal standard for måling og rapportering av klimagassutslipp. Protokollen gir rammene for hvordan bedrifter og organisasjoner kan utvikle sine klimaregnskap, og den er et viktig verktøy for å sikre at utslippsrapportering er konsistent og pålitelig.

GHG-protokollen deler klimagassutslipp inn i 3 deler, kalt «scopes»:

Scope 1: Direkte utslipp av klimagasser. Dette omfatter utslipp fra utstyr og maskiner som bedriften selv eier. Blant annet kan dette være utslipp fra biler bedriten eier, prosessutslipp fra produksjon eller forbrenning av fossile brennstoff for oppvarming.

Scope 2: Indirekte utslipp fra kjøpt energi. Dette gjelder alle utslipp forbundet med produksjon av energi bedriften forbruker. Det skilles blant annet på elektrisitet og fjernvarme.

Scope 3: Andre indirekte utslipp. Dette kan inkludere alle utslipp utover i verdikjeden, og deles som regel i «oppstrøm» og «nedstrøm» utslipp. Oppstrømsutslipp omhandler seg om utslipp forbundet med varer og tjenester bedriften kjøper. Nedstrømsutslipp omhandler utslipp forbundet med bruk og distribusjon av varer og tjenester bedriften selger til sine kunder.

GHG protokollen stiller følgende krav til et klimaregnskap:

  • Relevant: Beregnings- og rapporteringsmetoder må reflektere de viktigste utslippene til selskapet. Dette danner grunnlaget for klimaregnskapet.
  • Komplett: Klimaregnskapet skal ideelt sett inkludere alle utslippskilder. Dersom noen kilder utelates må dette redegjøres for og begrunnes.
  • Nøyaktig: Usikkerhet knyttet til utslippsberegningen må så langt det er mulig reduseres. Nøyaktigheten vil i de fleste tilfeller øke over tid, da erfaring og kompetanse bidrar til dette. Estimater kan i mange tilfeller benyttes, men bør unngås hvis mulig.
  • Konsistent: Metoden for beregning må gjøre det mulig å vurdere trender i utslippet over tid. Selskapet må etablere et sammenligningsgrunnlag/referanse for utslipp.
  • Åpenhet: Releveante forutsetninger som ligger til grunn for utslippstallene må rapporteres. Uavhengig verifikasjon bistår med å skape tillitt til rapporteringen.

 

KAPO hjelper bedrifter med å utvikle klimaregnskap etter GHG-protokollen. Ta kontakt dersom din bedrift trenger hjelp med dette!

ghg-protokollen