Klima- og skogsatsing i statsbudsjettet

Når statsbudsjettet ble lagt frem denne uken kom det frem at Norge i 2023 skal bruke over 3 milliarder kroner på klima- og skogsatsingen (NICFI). Klima- og skogsatsingen har som overordnet mål å bidra til å redusere og reversere tap av tropisk skog. Satsingen er anslått å redusere årlige utslipp med om lag 3,4 millioner tonn CO2.

Satsingen på tropisk skog som klimatiltak er nødvendig. Norge er med sine bidrag en av de viktigste bidragsyterne til dette på verdensbasis.

Likevel kan ikke staten Norge kan ikke dra hele dette lasset alene. KAPO tilbyr norske bedrifter å bidra til planting av tropisk skog gjennom klimakreditter av høy kvalitet, og på den måten ta sin del av ansvaret. Både staten og næringslivet må bidra for at vi skal nå målene og bremse klimaendringene.

Klima- og Miljødepartementet skriver i Regjeringens klimastatus og -plan et sitat fra FNs klimapanels sjette hovedrapport:

«Nokre utslepp vil det vere svært vanskeleg å unngå heilt, mellom anna delar av utsleppa frå luftfart, shipping, landbruk og industri. For å oppnå netto-null-utslepp i 2050 vil det difor vere nødvendig å sørgje for permanent fjerning av CO2 frå atmosfæren, til dømes gjord gjennom skogplanting, bioenergi med CO2-handtering (BECCS), karbonlagring i landbruksjord, bruk av biokol eller ved hjelp av teknologi som fangar CO2 direkte frå lufta.»

Kompensering av residualutslipp gjennom skogplanting er nettopp det vi i KAPO tilbyr bedrifter. Alle bedrifter har klimautslipp. Kompensering for det man ikke klarer å redusere er et viktig virkemiddel for å nå målene i Parisavtalen.

Det er viktig at næringslivet nå bidrar med å dra sin del av lasset. Dette kan gjøres ved å redusere sine utslipp og samtidig kompensere for residualutslipp gjennom blant annet skogplanting!

#climateaction #climatechange #klimakrise