Skog som klimatiltak

Alle trær tar opp CO2 fra luften og lagrer karbon. Ved å plante nye trær, og bevare trær som allerede finnes, bidrar vi til å redusere mengden CO2 i atmosfæren. Dette gjør planting av trær til et av de viktigste klimatiltak som finnes.
Planting av ny skog har økt kraftig den siste tiden. De siste to årene har det blitt gjenreist skog tilsvarende et område på størrelse med Frankrike. Likevel mister verden ca. 40.000 kvadratkilometer med skog hvert år. Avskogingen går altså i et enda høyere tempo enn plantingen av ny skog.

Vitenskapen er klar på at om vi skal klare å snu den globale oppvarmingen og klimaendringene, så må vi både stanse avskogingen og plante enda mer ny skog.

Klimakreditter som bidrar til planting av trær er et viktig virkemiddel for å løse denne utfordringen. Det er viktig å forsikre seg om at kredittene er av høy kvalitet. Dette fordi kvaliteten på de mange skogprosjektene som finnes er svært variabel.

KAPO selger kun høykvalitetskreditter sertifisert med enten VCS eller Gold Standard. Dette er to av de strengeste standarder som finnes for klimakreditter.

I tillegg tar våre kreditter hensyn til blant annet sosiale forhold, økosystemer og naturmangfold. Det er viktig å skape en levende skog, med en naturlig variasjon av tre- og plantearter.

Det er også viktig at vi bevarer skogen etter at den er plantet. Trærne i skogen tar opp CO2 gjennom hele sitt livsløp. Derfor må skogen beskyttes etter at den er plantet. Skogbrann og ulovlig hogst er blant truslene skogen står ovenfor etter at den er plantet.